دکتر شیوا جلایری

1-  مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : دکتر شیوا جلایری لائین

پست الکترونیک : s.jalayeri@attar.ac.ir

سمت : هیئت علمی تمام وقت گروه مشاوره

مرتبه علمی : استادیار

1-  سوابق تحصیلی

............................

2 - جهت دریافت رزومه علمی پژوهشی روی این لینک لیک نمائید