انتصاب سرکار خانم فاطمه رمضانی به سمت مدیر آموزشی

 

 

 

 

دکتر وجیهه هوشیار ریاست موسسه آموزش عالی عطار در حکمی سرکار خانم فاطمه رمضانی را به سمت مدیر آموزشی منصوب کردند.