مدیر پژوهش

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس الکترونیکی

دکتر نرگس ولی

مدیر پژوهشی و عضو هیئت علمی گروه علوم ورزشی

dr.nvali@attar.ac.ir

 

مکان : ساختمان دو اداری واحد 2

تلفن تماس : 38830119 داخلی 123

مرتبه علمی : استادیار

جهت دریافت رزومه علمی پزوهشی روی این لینک لیک نمائید

لینک های نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی:

لینک رتبه بندی نشریات  https://journals.msrt.ir

لینک نشریات معتبر خارجی

جهت دریافت فایل نشریات معتبر داخلی روی این لینک کلیک نمایید