شهریه نیمسال دوم (ترم بهمن) 1401 مقطع کارشناسی

شهریه نیمسال دوم (ترم بهمن) 1401 مقطع کارشناسی 
رشته تحصیلی  شهریه ترم
(علی الحساب)
مبلغ نقدی شهریه مبلغ اقساطی شهریه
حسابداری ورودی 401 28,000,000 12.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک اسفند  و اردیبهشت 1402
حسابداری ورودی 400 25,000,000 10.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک اسفند  و اردیبهشت 1402
حسابداری ورودی 98 و 99 24,000,000 9.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک اسفند  و اردیبهشت 1402
مدیریت ورودی 401 28,000,000 12000000ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک اسفند  و اردیبهشت 1402
مدیریت ورودی 400 25,000,000 10.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک اسفند  و اردیبهشت 1402
مدیریت ورودی 98 و 99 24,000,000 9.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک اسفند  و اردیبهشت 1402
فقه ورودی401 28,000,000 12.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک اسفند  و اردیبهشت 1402
فقه ورودی400 25,000,000 10.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک اسفند  و اردیبهشت 1402
فقه ورودی 98 و 99 24,000,000 9.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک اسفند  و اردیبهشت 1402
زبان ورودی 401 26,000,000 11.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک اسفند  و اردیبهشت 1402
زبان ورودی 400 24,000,000 9.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک اسفند  و اردیبهشت 1402
زبان ورودی  98 و 99 22,000,000 9.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک اسفند  و اردیبهشت 1402
مشاوره ورودی 401 28,000,000 12.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک اسفند  و اردیبهشت 1402
مشاوره ورودی 400 25,000,000 10.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک اسفند  و اردیبهشت 1402
مشاوره ورودی   98 و 99 24,000,000 9.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک اسفند  و اردیبهشت 1402
علوم ورزشی 401 25,000,000 10.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک اسفند  و اردیبهشت 1402
علوم ورزشی 400 27,000,000 11.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک اسفند  و اردیبهشت 1402
علوم ورزشی 98 و 99 27,000,000 11.000.000 ریال نقد  مابقی طی دو فقره چک اسفند  و اردیبهشت 1402
تبصره1:دانشجویانی که کمتر از 10 واحد درسی دارند وهمچنین ورودیهای 97که سنواتی می باشند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند
شماره حساب : 1015157/07 جام بانک ملت 
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت