رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی

رشته رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی

نام و نام خانوادگی مدیر گروه علوم ورزشی : دکتر امین قمری

پست الکترونیک : d.ghamari@attar.ac.ir

سمت : هیئت علمی تمام وقت گروه علوم ورزشی و مدیر گروه علوم ورزشی

رتبه علمی  : استادیار

مکان : ساختمان یک واحد 2

2 - لیست مقالات

نوع ژورنال

نوع مقاله

عنوان مقاله

شماره

خارجی

ISI

Perfectionism and achievement goals in adult male elite athletes who compete in national level and above

1

خارجی

ISI

Individual Differences in Working Memory and Motor Performance: A Cognitive Style Approach

2

خارجی

ISI

Relationship between mental skills and anxiety interpretation in female volleyball players

3

خارجی

ISI

The effect of video and point-light demonstration on motor learning and performance

4

خارجی

ISI

The effect of how to perform movement sequences on absolute and relative timing transfer

5

خارجی

ISI

Effects of Physical and Observational Practice on Intermanual Transfer

6

داخلی

علمی – پژوهشی

ISC

تأثیر تمرین پرخطا و کم خطا بر یادگیری و انتقال مهارت پرتاب دارت نوجوانان دختر کم توان ذهنی

7

داخلی

علمی – پژوهشی

ISC

یادگیری و تعمیم پذیری تمرین کم خطا و پرخطا در دختران 10 تا 12 سال

8

خارجی

همایش

The Relationship between Mental Skills and Anxiety Interpretation on Female Volleyball Athletes (accepted in 16th Asian games congress)

9

خارجی

همایش

Perfectionism and achievement goals in adult male elite athletes who compete in national level and above (accepted in 16th Asian games congress)

10

داوری مقالات ذیل در ژورنال Advances in Cognitive Psychology

The difference of cognitive process between moral beauty and moral goodness

Singles and dating: high recognition for female faces in single males

داوری پایان نامه ذیل در دانشگاه فردوسی :

مقایسه اثر تداخل زمینه ای و تمرین افتراقی بر یادگیری حرکتی و بازنمایی ذهنی در ضربه گلف