شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 1402 مقطع کارشناسی

 

شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 1402 مقطع کارشناسی 
رشته تحصیلی

 شهریه ترم

(علی الحساب)

مبلغ نقدی شهریه مبلغ اقساطی شهریه
حسابداری ورودی 401 32,000,000 12.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402
حسابداری ورودی 400 30,000,000 12.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402
حسابداری ورودی 99 22,000,000 10.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402
مدیریت ورودی 401 32,000,000 12.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402
 مدیریت ورودی 400  30,000,000 12.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402
مدیریت ورودی  99 25,000,000 10.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402
فقه ورودی 401 30,000,000 12.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402
 فقه ورودیهای 400 20,000,000 8.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402
 فقه ورودیهای 99 30,000,000 12.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402
زبان ورودی 99 25,000,000 10.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402
 زبان ورودی 400 و401 30,000,000 12.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402
مشاوره ورودی 401و400 30,000,000 12.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402
مشاوره ورودی   99 25,000,000 10.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402
علوم ورزشی 401 و 400 30,000,000 12.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402
علوم ورزشی99 25,000,000 10.000.000 ریال نقد  مابقی طی سه فقره چک مهر و آبان و آذر1402
تبصره1 : دانشجویانی که کمتر از 10 واحد درسی دارند و همچنین ورودیهای  98 که سنواتی می باشند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند
شماره حساب : 1015157/07 جام بانک ملت 
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت