اطلاعیه شهریه کارشناسی پیوسته جدید الورود مهر سال تحصیلی 1402

 

جدول شهریه کارشناسی پیوسته ورودیهای جدید (مهر 402)

ردیف عنوان رشته  شهریه ترم علی الحساب (ریال) حداقل مبلغ نقدی(ریال) شرایط تقسیط
1 تربیت بدنی 41,000,000 17,000,000 الباقی طی سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/9و 05/10
2 حسابداری 38,000,000 15,000,000 الباقی طی سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/9و 05/10
3 مدیریت بازرگانی 34,000,000 14,000,000 الباقی طی سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/9و 05/10
4 زبان 34,000,000 14,000,000 الباقی طی سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/9و 05/10
5 مشاوره 38,000,000 15,000,000 الباقی طی سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/9و 05/10
6 فقه و مبانی حقوق 37,000,000 15,000,000 الباقی طی سه فقره چک به تاریخ های 05/08 و 05/9و 05/10
شماره حساب : 5132352965 جام بانک ملت 
شماره حساب :0108079752008 سیبا بانک ملی 
شماره حساب : 425045768 فراگیر تجارت
تبصره : چنانچه دانشجوی منصرف از تحصیل پس از نام نویسی و قبل از شروع کلاسها انصراف خود را به موسسه اعلام نماید ، شهریه پرداختی آن نیمسال بعنوان هزینه انصراف محسوب میشود .