انجمن علمی فقه و حقوق موسسه آموزش عالی عطار برگزار می کند

 

انجمن علمی فقه و حقوق موسسه آموزش عالی عطار برگزار می کند

کارگاه حضوری متون فقه براساس کتاب تحریر الوسیله امام خمینی (ره)

منبع متون فقه آزمون وکالت

با حضور ارزشمند مدرس ممتاز استاد امینی

ظرفیت محدود اولویت با کسانی است که زودتر رزرو را انجام بدهند