جلسه هم افزایی مدیران گروه ودبیران انجمن های علمی موسسه آموزش عالی عطار با حضور ریاست موسسه و مدیران گروه در سالن همایش برگزار گردید

 

 

 

شنبه چهارم آذرماه جلسه هم افزایی مدیران گروه های درسی ودبیران انجمن های علمی وتشکل های فرهنگی موسسه آموزش عالی عطار در سالن کنفرانس موسسه برگزارشد.

در این جلسه دبیر انجمن‌های علمی گزارشی از فعالیت های انجام گرفته ارایه کرد و خواستار تعامل وتعاون بیشتر انجمن ها در این خصوص شد

مدیران گروه‌های درسی و دبیران انجمن‌های علمی و تشکل‌های دانشجویی نیز اهم برنامه‌های خود در جهت تحقق و اجرا در سال تحصیلی جاری به اختصار بیان کردند.

دکتر امینی مدیر گروه فقه وحقوق :

دبیران انجمن های علمی وتشکل های فرهنگی صادقانه تلاش میکنند و باید این وقت گذاری قدر بدانیم. باید انگیزه دانشجویان را برای مشارکت بیشتر ارتقا داد.

سلطانیان، معاونت فرهنگی دانشجویی موسسه آموزش عالی عطار :

همیت واهتمام دبیران کانون های فرهنگی وانجمن های علمی قابل تحسین است وادامه این فرایند می تواند به ارتقای جایگاه همه جانبه موسسه بیانجامد.

دکتر مجتبوی ریاست موسسه و مدیر گروه معارف :

مدیر گروه های درسی ودانشجویان باید از تمام ظرفیت وفرصت های یی که به اقتضای امکانات و توانمندی ها در این موسسه وجود دارد، نهایت استفاده را در راستای ارتقای کیفی

و کمی فعالیت ها بکار بریم.

دکتر ذاکری مدیر گروه مشاوره :

نباید فرصت ها را از دست دهیم. باید تلاش کردنقطه ضعف ها را از بین ببریم واین به مدد همه ارکان تصمیم گیرنده بویژه پتانسیل دانشجویان ممکن خواهد بود.

دکتر عارف مدیر گروه مدیریت :

بیشتر دانشجویان رشته ی مدیریت در مقطع تحصیلی ارشد مشغول به تحصیل می باشند و با این ظرفیت واحیای کانون دانش آ موختگان میتوان به برند سازی این موسسه کمک کرد.

دکتر یزدان مهر مدیر گروه زبان انگلیسی :

در این گروه بیشترین کارگاه های آموزشی با حمایت مسئولین واستقبال دانشجویان برگزار شده است. همچنین پیشنهاد میکنم بحث اردوهای دانشجویی رو را پیگیری وعملیاتی

دکتر ولی مدیر پژوهش ومدیر گروه مشاوره :

تمهید مقدمات بازدید از مراکز آموزشی وپژوهشی توسط دانشجویان و شرکت در مسابقات ورزشی تجربه ارزشمندی است ک باید در اهداف تدوینی لحاظ شودـ

دکتر امینی مدیر گروه فقه وحقوق :

دبیران انجمن های علمی وتشکل های فرهنگی صادقانه تلاش میکنند و باید این وقت گذاری قدر بدانیم. باید انگیزه دانشجویان را برای مشارکت بیشتر ارتقا داد.

امینی دبیر انجمن های علمی فرهنگی وتشکل های فرهنگی موسسه آموزش عالی عطار :

تعامل وتعاون انجمن ها وتشکل های دانشجویی در سایه رهنمودهای مدیران گروه های درسی میتواند در ارتقای مهارت های اجتماعی، اقتصادی وحرفه ای یکا یک دانشجویان اثر گذار باشد.