هیئت موسس

 

اعضاء هیئت مؤسس

دکتر مصطفی سلیمی فر استاد salimifar@attar.ac.ir
 دکتر محمود هوشمند استاد hooshmand@attar.ac.ir
دکتر محمد علی فلاحی استاد  falahi@attar.ac.ir 
دکتر محمد حسین مهدوی عادلی استاد  mahdavi@attar.ac.ir 
زنده یاد دکتر سید علی اکبر رزمی  استاد  
دکتر احمد صباحی  دانشیار sabahi@attar.ac.ir 
  آیت ا... حسن عالمی استادیار alemi@attar.ac.ir 
محمود رضا مشار موحد مربی moshar@attar.ac.ir