شورای فرهنگی

 

اعضاء شورای فرهنگی

دکتر وجیهه هوشیار

استادیار

ریاست موسسه

v.hoshyar@attar.ac.ir

دکتر مصطفی سلیمی فر

 استاد

عضو هیئت موسس

salimifar@attar.ac.ir
زهره سلطانیان

مربی
معاونت فرهنگی

z_soltaniyan@attar.ac.ir

آقای حسین حسنی سعدی

مدیر فرهنگی

 

محمد ترکانلو

فرمانده بسیج


 

محمد صادق صالحیان نماینده دانشجویان