شورای فرهنگی

اعضاء شورای فرهنگی

دکتر وجیهه هوشیار

استادیار

ریاست موسسه

v.hoshyar@attar.ac.ir

دکتر مصطفی سلیمی فر

 استاد

عضو هیئت موسس

salimifar@attar.ac.ir
زهره سلطانیان

مربی
معاونت فرهنگی و دانشجوئی و مدیر گروه حسابداری

z_soltaniyan@attar.ac.ir

خانم مداحان

مدیر فرهنگی

cultural@attar.ac.ir

خانم نجمه قاضی زاده

فرمانده بسیج


 

خانم نجمه قاضی زاده نماینده دانشجویان