سرپرست گروه مشاوره

 

سرپرست گروه مشاوره : جناب آقای دهقانیان

مکان : ساختمان 2 واحد 5

تلفن تماس: 38830118 داخلی 130

پست الکترونیک : -