سرپرست گروه فقه و حقوق اسلامی : جناب آقای مهدی راشدی

مکان : ساختمان 2 واحد 7

تلفن تماس : 38830118 داخلی 104