اولین خبر نامه پژوهش و فناوری وابسته به وزارت علوم

 

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

برای دریافت اولین خبر نامه پژوهش و فناوری عتف وابسته به معاونت

پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری اینجا کلیک نمائید.

معاونت آموزشی و دانشجوئی

93/12/21