تشکیل انجمن علمی گروه زبان انگلیسی

 

تشکیل انجمن علمی گروه زبان انگلیسی موسسه غیرانتفاعی عطار

به منظور حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی و راهنمایی و مشارکت دانشجویان توانمند در جهت بالندگی

علمی و  فرهنگیِ دانشگاه، انجمن علمی رشته ی زبان انگلیسی با حمایت دانشگاه و به طور خاص گروه زبان انگلیسی

طبق مفاد ایین نامه تشکیل میشود.

براساس آیین نامه این انجمن فعالیت های زیر را پیش رو خواهد داشت

1 - مطالعات و پژوهش های علمی

2 - نشر و ترویج یافته های علمی

3 - برگزاری دوره های اموزشی

4 - اطلاع رسانی درخصوص کلیه فعالیت های مرتبط به اهداف انجمن

اعضای فعلی شورا، جمعی از دانشجویان گرایش آموزش زبان انگلیسی ورودی 1395 می باشند: