ارزش مدرک دانش آموختگان مؤسسات

 

متعاقب پیگیری های مستمر و فراوان اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولنی غیر انتفاعی در مورد رفع شبهات احتمالی ارزش استخدامی

مدارک فارغ التحصیلان در دستگاه های اجرائی جناب آقای دکتر غلامی نامه پیوست را خطاب به آقای دکتر جمشید انصاری معاون محترم رئیس جمهوری و

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمودند