شهریه نیمسال دوم  98-97 مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

شهریه نیمسال دوم 98-97 مقطع کارشناسی

رشته تحصیلی

شهریه ترم
(علی الحساب)

مبلغ نقدی شهریه

مبلغ اقساطی شهریه

حسابداری ورودی 96و97

12,000,000

6.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 97 و اردیبهشت 98

حسابداری ورودی 95و94

11,000,000

5.500.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 97 و اردیبهشت 98

مدیریت ورودی 97و96

12,000,000

6.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 97 و اردیبهشت 98

مدیریت ورودی 95و94

11,000,000

5.500.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 97 و اردیبهشت 98

فقه ورودیهای 97

12,000,000

6.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 97 و اردیبهشت 98

فقه ورودیهای 96و95

11,000,000

5.500.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 97 و اردیبهشت 98

فقه ورودیهای 94

10,000,000

5.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 97 و اردیبهشت 98

زبان ورودی 96 و 97

12,000,000

6.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 97 و اردیبهشت 98

زبان ورودی 95

11,000,000

5.500.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 97 و اردیبهشت 98

تربیت بدنی ورودی 95و96

16,000,000

7.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 97 و اردیبهشت 98

تربیت بدنی ورودی 97

14,000,000

6.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 97 و اردیبهشت 98

مشاوره ورودی 96 و 97

12,000,000

6.000.000 ریال نقد

مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 97 و اردیبهشت 98

تبصره1 : دانشجویانی که کمتر از 10 واحد درسی دارند و همچنین ورودیهای 92و 93جهت محاسبه شهریه به واحد مالی  مراجعه نمایند.

تبصره2 : تاریخ چک اسفند ماه می بایست بتاریخ 97/12/25 باشد

 

شهریه نیمسال دوم 98-97 مقطع کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

 شهریه ترم
(علی الحساب)

مبلغ نقدی شهریه

مبلغ اقساطی شهریه

 ارشد حسابداری ورودی 96

38,000,000

15,000,000

 مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 97 و اردیبهشت 98

ارشد حسابداری ورودی 97

23,000,000

10,000,000

 مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 97 و اردیبهشت 98

ارشد مدیریت  ورودی 96

28,000,000

11,000,000

 مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 97 و اردیبهشت 98

ارشد مدیریت ورودی 97

25,000,000

10,000,000

 مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 97 و اردیبهشت 98

ارشد اقتصاد ورودی 96

38,000,000

15,000,000

 مابقی طی دو فقره چک اسفند ماه 97 و اردیبهشت 98

تبصره1 : دانشجویانی ورودی 94 و ورودیهای 95 که پایان نامه مجدد دارند جهت محاسبه شهریه به واحد مالی مراجعه نمایند.