آدرس سالن تربیت بدنی

 

آدرس محل برگزاری تربیت بدنی و ورزش در نیمسال دوم 98-97 برای آقایان و خانمها :

پیروزی 79 ،بنفشه 9 مجموعه ورزشی ایران جهان و شروع کلاس ها عملی سالن از 97/11/27 خواهد بود.