طرح برون دانشگاهی توانمند سازی جسمانی و حرکتی معلولین و سالمندان با پیگیری مدیر پژوهشی موسسه آموزش عالی عطار و معاون فرهنگی و دانشجویی در این موسسه برگزار شد

 

به منظور ارائه طرح برون دانشگاهی توانمند سازی جسمانی و حرکتی معلولین و سالمندان با پیگیری مدیر پژوهشی موسسه آموزش عالی عطار جلسه ای با آقای مهدی ناصحی عضو شورای شهر مشهد در محل دفتر کار ایشان باحضور دکتر مجتبوی،خانم سلطانیان معاون فرهنگی و دانشجویی و خانم دکتر ولی مدیر پژوهشی و گروه علوم ورزشی این موسسه برگزار شد .

پس از معرفی طرح وبحث وتبادل نظر پیرامون این مسئله آقای ناصحی ضمن تأیید کلیات طرح جهت بررسی فنی واجرایی دستورات لازم را صادر نمود .