اطلاعیه های امور نظام وظیفه

 

مسئول امور نظام وظیفه: آقای برادران حسینی

مکان: ساختمان 1 واحد 1

تلفن تماس: 38830118 داخلی 131

اطلاعیه شماره 1 نظام وظیفه:

موضوع: مصوبات جلسه مشترک با مسئولین معاونت وظیفه عمومی

 1 - دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته وروی 90 به بعد به ترتیب 2.5 سال
     و 3 سال سنوات مجاز تحصیلی و ورودی قبل از 90 سه سال سنوات مجاز تحصیلی
     دارند همچنین دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی 90 به بعد 5 سال و ورودی ماقبل آن
     6 سال سنوات مجاز تحصیلی دارند که در صورت اتمام تحصیل در بازه زمانی مجاز مؤسسات
     نسبت به اخذ سنوات از شورای بررسی موارد خاص استان اقدام خواهند نمود.

2 - پس از اخذ مجوز شورای استانی می بایستی لیست مربوطه به همراه مجوز شورای
     استانی به حوزه نظام وظیفه جهت تائید نهائی و تمدید معافیت تحصیلی این دسته از دانشجویان
     ارسال گردد.

3- دانشگاه ها موظفند مدت اضافه شده برای سنوات تحصیلی را ظرف سه ماه از پایان مدت
    مجاز به سازمان نظام وظیفه اعلام نمایند. 

*تذکر بسیار مهم 1:
دانشجویان عزیز لازم است با توجه به موارد گفته شده سنوات مجاز تحصیلی خود را در
نظر داشته و در صورت اتمام سنوات تحصیلی مجاز و باقی ماندن تعداد واحد برای گذراندن
در ترم جدید جهت فارغ التحصیلی مراتب را به آموزش و نماینده نظام وظیفه مؤسسه اعلام
کرده تا برای درخواست سنوات جدید اقدام لازم انجام پذیرد در غیر این صورت مجاز به ادامه
تحصیل در مقطع بالاتر نیستند و همچنین اعزام این دسته از دانشجویان با غیبت همراه خواهد بود.

4 - مؤسسات باید قبل از اتمام زمان قانونی تحصیل برای دانشجویانی که مشکل سنوات داشته
     اقدام نمایند در غیر این صورت در صورت فارغ التحصیل شدن این دسته از دانشجویان و یا ادامه
     تحصیل در مقطع  بالاتر سنوات ارائه شده در شورای استانی مورد تائید حوزه وظیفه عمومی نخواهد
     بود و دانشجو دچار مشکل خواهد شد و تبعات احتمالی این اتفاق بعهده مؤسسه به دلیل تاخیر
     در ارسال پرونده خواهد بود.

5 - در صورت ثبت اخراج دانشجو در سیستم وظیفه عمومی امکان اعاده به تحصیل مجدد ایشان
     مقدور نخواهد بود.

6 - دانشجویان فارغ التحصیل/انصرافی/اخراجی از تاریخی که فارغ التحصیل/انصراف/اخراج شده اند
     به مدت یکسال وقت دارند خود را به حوزه نظام وظیفه عمومی معرفی نمایند در غیر این صورت اعزام
     آنها با غیبت همراه میباشد.

*تذکر بسیار مهم 2:

کلیه دانشجویانی که در زمان ثبت نام به دفاتر پلیس10 + جهت گرفتن معافیت تحصیلی معرفی نشده اند
یا مراحل اخذ برگه معافیت تحصیلی خود را ناقص انجام داده و تا این زمان آن را دریافت ننموده اند به
مسئول نظام وظیفه مؤسسه آقای برادران حسینی مراجعه نمایند در غیر این صورت مسئولیت ناشی از
هر گونه مشکل به وجود آمده در زمان فارغ التحصیلی از بابت نظام وظیفه به عهده خود دانشجو می باشد.