مدیر گروه حسابداری

مدیر گروه حسابداری : خانم زهره سلطانیان

مرتبه علمی: مربی

مکان : ساختمان شماره 2 واحد 2

تلفن تماس : 38830118 داخلی 119

پست الکترونیک : z_soltaniyan@attar.ac.ir

 رشته حسابداری:

رشته حسابداری دانشکده براساس مصوبات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با هدف تامین متخصصان مورد نیاز کشور در امر برنامه

ریزی و نظارت بر عملیات مالی و حسابداری موسسات دولتی و خصوصی تاسیس شده است. نیاز گسترده کشور به منابع مالی،

کارشناسان حسابداری و حسابرسی، اهمیت کنترل دقیق و مضاعف تأمین اطلاعات مالی صحیح و به موقع و قابل اتکاء برای تصمیم

گیری ها و نیز طراحی و اجرای الگوهای پیشرفته  حسابداری، از جمله دلایل تاسیس این رشته  است

الف)- دوره کاردانی:

این دوره شامل گرایشهای حسابداری - امور مالی و مالیاتی میباشد

ب)- دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته:

این دوره شامل گرایش حسابداری میباشد

ج)- دوره کارشناسی ارشد:

با هدف ارتقای سطح دانش مالی و حسابداری جامعه و تربیت پژوهشگران مالی و مدرسین مراکز آموش عالی در مقطع کاردانی و

کارشناسی و نیز تربیت نیروی انسانی توانمند برای بر عهده گرفتن وظیفه مدیریت مالی و مدیران ارشد حسابداری و مشاورانمالی توانمند

برای کمک به تصمیم سازی های صحیح مالی و اقتصادی دایر شده است. در طول دوره تحصیل سعی می شود که در هر درس

دانشجویان با نظریات ودیدگاه های مختلف و جدیدترین تحقیقات مرتبط با آن درس در سطح بین المللی آشنا شوند.