مواردی  که مدرک تحصیلی  ارائه نخواهد شد

 

مواردی که مدرک تحصیلی ارائه نخواهد شد

1 - دانشجویان اتباع اگر در ترم آخر دانشجوئی ، اقدام به تحصیل تابعیت نمایند مدرک

     تحصیلی به آنان اعطا نخواهد شد.

2 - عدم تسویه حساب با دانشگاه و خوابگاه

3 - قبل از درخواست صدور ویزا و صدور اقامت از ناحیه دانشجویان غیر ایرانی بایستی

     حداقل پاسپورت بیش از 6 ماه اعتبار داشته باشد

4 - دانشجویان می بایست در بخش درخواست خروج و مراجعت حداقل 10 روز قبل اقدام نمایند

5 - دانشجویان می بایست در بخش تمدید اقامت ، حداقل یکماه قبل اقدام نمایند

6 - دانشجویان می بایست در بخش خروج قطعی ، حداقل یکماه قبل اقدام نمایند

7 - تمامی دانشجویان غیر ایرانی ، بایستی دارای پاسپورت و ویزای تحصیلی باشند ، در

     غیر این صورت از اعطای مدرک به آنان جلوگیری خواهد شد

8 - هر دانشجو که دارای پاسپورت اقامتی می باشد ، در طول سال از طرف اداره گذرنامه

     فقط دو بار میتواند خروج و مراجعت داشته باشد

9 - تغییر رشته دانشجو حداکثر بعد از دو ترم و با تائید سازمان سنجش و اداره کل امور اتباع

     و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی قابل پذیرش خواهد بود

10 - دانشجویان غیر ایرانی به ازاء هر روز اقامت غیر قانونی از سوی اداره گذرنامه به میزان

      30000 هزار تومان جریمه خواهند شد

ویژه دانشجویانی که متولد ایران میباشند:

جهت صدور اقامت ارائه گواهی ولادت به سازمان امور دانشجویان و مدارک هویتی پدر و مادر الزامی میباشد