پژوهش نامه توسعه مالی

 بسمه تعالی

در راستای دستیابی به اهداف والای آموزش عالی این موسسه موفق به اخذ مجوز انتشار نشریه پژوهشی از سوی مدیر کل امور مطبوعات وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشخصات ذیل گردیده است :

نام نشریه: پژوهشنامه توسعه مالی

صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی عطار

مدیر مسئول: دکتر احمد صباحی

سردبیر: دکتر محمد علی فلاحی

مدیر اجرائی: دکتر الهام یزدان مهر

محل چاپ: مشهد ترتیب انتشار : دو فصلنامه روش : پژوهشی زمینه : علوم انسانی (علوم اقتصادی)

 لذا از کلیه پژوهشگران, دانشجویان و اساتید محترم دعوت میگردد که مقالات علمی و پژوهشی خود را در حوزه بالا به آدرس ذیل ارسال نمایند :

journal@attar.ac.ir

شماره اول

محتوای مجله اول

----------------------------------------------------------

شماره دوم

محتوای مجله دوم

----------------------------------------------------------

شماره سوم

محتوای مجله سوم