برنامه های راهبردی

 

  برنامه جامع و راهبردی

 مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی عطار

 سال تأسیس 1384

مقدمه:

آموزش از دیرباز به عنوان یکی از پایه های اصلی و عوامل تعیین کننده توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته شده است. طی سال های

اخیر که پیشرفت تکنولوژی و روش های نوین تولید،نظام های اقتصادی جهان را دگرگون ساخته و روابط بین آنها را تغییر داده آموزش

در فرایند توسعه نقش مهم تری یافته است.

در دوران کنونی نیز ابداع و به کارگیری تکنولوژی نوین و روشهای جدید تولید متکی به نیروی کاری است که به خوبی آموزش دیده و

از تخصص و مهارت لازم برخوردار باشد این امر ضرورت سرمایه گذاری بیشتر در امر آموزش را نشان می دهد. لیکن بحران های

اقتصادی توانایی بیشتر کشورها (به ویژه کشورهای در حال توسعه) را به گونه ای  به مخاطره انداخته است که برخی از آنان به زحمت

می توانند سطح و کیفیت خدمات آموزشی خود را حفظ نمایند.

به هر حال کشوری که خواهان رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است ناچار است در زمینه آموزشی سرمایه گذاری های مورد نیاز را

انجام دهد.

نقش آموزش های عالی در تربیت نیروهای کارآمد و متکی به دانش روز غیر قابل انکار است. در کشور ما نیز جوان بودن جمعیت

کشور و تقاضای روز افزون آنان برای ورود به دوره های آموزش عالی و استفاده بهینه از امکانات موجود در جامعه جهت پاسخگویی

به درخواست مذکور از یک طرف و محدودیت منابع و امکانات دولت برای سرمایه گذاری در امر گسترش آموزش عالی از سوی دیگر

ضرورت بهره گیری از مشارکت های مردمی را در این امر مهم انکارناپذیر می نماید.

دریافت فایل برنامه های راهبردی موسسه