انتصاب آقای دکتر سید حسین مجتبوی به عنوان سرپرست جدید موسسه

 انتصاب آقای دکتر سید حسین مجتبوی به عنوان سرپرست جدید موسسه

با توجه به اتمام دوره سرپرستی سرکار خانم دکتر هوشیار و موافقت قائم مقام محترم وزیر و رئیس هیئت های امنا و هیئت ممیزه وزارت عتف، اقای دکتر سید حسین مجتبوی با حکم رئیس هیئت امنای موسسه آموزش عالی عطار به عنوان سرپرست جدید موسسه منصوب و از مورخه 1402/06/28 مشغول به کار شدند.